KULTURA PAMIĘCI

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-PRAWNE BYDGOSZCZ-POZNAŃ 13-14 LISTOPADA 2014 R.

‘Dla autorów’

Zasady przygotowania tekstów

Artykuł – Teksty muszą być napisane w programie MS WORD (w formacie DOC) czcionka Times New Roman, 12 pkt, odstęp 1,5 wiersza. Marginesy standardowe, bez nagłówków, stopek i numerów stron. Teksty powinny być podzielone na podrozdziały (nienumerowane) zaopatrzone w tytuły. Prosimy nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania, ujednolicona i ciągła numeracja stron i przypisów. Tekst referatu, łącznie z przypisami nie może przekroczyć 15 stron znormalizowanych.

Informacje o autorach – w górnej, lewej części artykułu imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, nazwa instytucji macierzystej oraz e-mail; 12 pkt., wyrównanie do lewego marginesu. Tytuł artykułu: 14 pkt., pogrubiony, wyśrodkowany.

Abstrakt – w jęz. angielskim lub niemieckim; 12 pkt., maksymalnie połowa strony znormalizowanej (format A4).

Tabele, rysunki, schematy, wykresy i zdjęcia – 9 pkt., kolor czarny, wyśrodkowane, w układzie pionowym; tytuł należy umieścić nad danym obiektem graficznym, a opis źródła pod tym obiektem – od strony lewej krawędzi obiektu począwszy. Ponadto prosimy załączyć dodatkowo ww. obiekty, ewentualnie w kolorze, w postaci oddzielnych plików w formacie jpg lub gif, rozdzielczość 300 dpi.

Przypisy – 10 pkt., na dole strony, wstawiane automatycznie, numerowane cyframi arabskimi, wg poniższego wzoru:

1. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007, s. 70.

2. Książka, biblioteka, informacja, red. J. Dzieniakowska, Kielce 2007, s. 23.

3. J. Ćwiekowa, Mistrz i nauczyciel sztuki bibliotekarskiej – Zofia Kossonogowa, [w:] Śladami edukacji bibliotekarskiej, Warszawa 1995, s. 36-46.

4. K. Nowak, Edukacja czytelnicza i medialna, „Bibliotekarz” 2007, nr 3, s. 20-21.

5. W. Pindlowa, Rola biblioteki w procesie wyłączania i włączania społecznego, [online] [Dostęp 23.06.2010] Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/biblio21/sesja2ref1.pdf

Wszelkie odsyłacze w przypisach prosimy stosować w języku polskim (tamże, tenże, taż, dz. cyt.).

Bibliografia

1. Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007, s. 70.

2. Książka, biblioteka, informacja, red. J. Dzieniakowska, Kielce 2007.

3. Radzimiński A., Uwagi o powstaniu i organizacji kapituły włocławskiej w średniowieczu, [w:] Włocławek i jego dzieje na tle przemian Kujaw i Ziemi dobrzyńskiej, pod red. O. Hrut- Horonziak, L. Kajzera, Włocławek 1995, s. 97-103.

4. Nowak K., Edukacja czytelnicza i medialna, „Bibliotekarz” 2007, nr 3, s. 20-21.

5. Pindlowa W., Rola biblioteki w procesie wyłączania i włączania społecznego, [online] [Dostęp 23.06.2010] Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/biblio21/sesja2ref1.pdf

Informacje dla autorów

Termin nadsyłania propozycji tematów z rozszerzonymi abstraktami (max 4000 znaków) w języku polskim mija  30 sierpnia 2014 roku.

Wystąpienia uczestników z referatami zaplanowano na 20 minut.

W związku z zamiarem opublikowania recenzowanej monografii Komitet Naukowy wraz z organizatorami zastrzegają sobie prawo odrzucenia tekstów, które nie będą spełniały przyjętych kryteriów merytorycznych, jaki technicznych.

Zasady przygotowania tekstów zamieszczone są w na stronie – Zasady przygotowania tekstów.

Teksty do druku należy przygotować w wersji polskiej, abstrakty w języku angielskim lub niemieckim. Nieprzekraczalny termin nadsyłania gotowych artykułów mija 30 października 2014.

Zgłoszenie na konferencje należy przesłać za pośrednictwem formularza zgłoszenia.

Plik do pobrania w formacie DOC znajduje się tutaj – karta_uczestnictwa.

Szczegóły dotyczące zgłoszenia na konferencje oraz warunków uczestnictwa znajdują się na stronie – Warunki uczestnictwa.